(0165) 398 888 info@trivers.nl
Selecteer een pagina
Illustratie hand-in-hand

Klachtenprocedure

Bij klachten verzoeken wij u die met uw psycholoog en of orthopedagoog te bespreken. Mocht de klacht niet naar tevredenheid zijn behandeld, wordt u in tweede instantie verzocht u zich te wenden tot de praktijk. Als uw klacht voor uw gevoel ook dan niet naar tevredenheid is behandeld, kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van de Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen en/of die van het Nederlands Instituut van Psychologen.

SKJ

Wie een jeugdprofessional inschakelt, moet ervan op aan kunnen dat de dienstverlening voldoet aan de kwaliteitseisen. Een jeugdprofessional dient te handelen volgens de professionele standaard (de gedrags- en beroepsregels) die voor hem of haar geldt. SKJ zorgt ervoor dat iedereen die is ingeschreven in het kwaliteitsregister zich onderwerpt aan het Tuchtreglement.

Ben je niet tevreden over het handelen van een jeugdprofessional, dan kun je een klacht indienen bij het College van Toezicht van SKJ. Daarmee start je een tuchtrechtelijke procedure.

https://skjeugd.nl/tuchtrecht/klachten/ik-heb-een-klacht/

Wat regelt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)?

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet is op 1 januari 2016 ingegaan.

Waarom een Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg?

Uit onderzoek blijkt dat mensen niet altijd tevreden zijn over de manier waarop zorgaanbieders hun klacht afhandelen. Mensen gaven aan dat het afhandelen van een klacht lang duurt en op een onpersoonlijke manier gebeurt. Mensen willen zich gehoord voelen. Ook willen zij dat anderen in de toekomst niet hetzelfde overkomt. Het kabinet wilde mede hierom de positie van cliënten in de zorg verbeteren en diende het wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in.

Zorgaanbieders kunnen leren van klachten en situaties waarbij incidenten in de zorgverlening plaatsvinden. Doel van de nieuwe wet is dan ook: openheid over klachten en incidenten en ervan leren. Zo maken we samen merkbaar betere zorg.

Wat regelt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg?

Door de nieuwe wet is een betere en snelle aanpak van klachten mogelijk. Zo kunnen mensen gratis terecht bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. Die helpt mensen verder en probeert klachten snel tot goede oplossingen te brengen. Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de cliënt en de zorgaanbieder het beste werkt. De klachtenfunctionaris kan zo’n gesprek bevorderen.

Lost een gesprek met je zorgaanbieder of klachtenfunctionaris het probleem niet op? Dan biedt de wet een laagdrempelig alternatief: een onafhankelijke geschilleninstantie. Die doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan een schadevergoeding toekennen.

Het Ministerie van de Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een speciale website over deze belangrijke wetswijziging gemaakt. Hier vind je ook informatie over afhandeling van klachten en de beschrijving van kwaliteit in de zorg: http://kwaliteitenklachtenzorg.nl/.

 

Vragen?
Heeft u hierover vragen? Neem contact op met het Landelijk Meldpunt Zorg.

 

 

Trivers Psychologische Praktijk Roosendaal – Breda – Brabant

Contact opnemen

Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid